top of page
blokken stapelen

SCHOOLSE
VAARDIGHEDEN

 

De vaardigheden die kinderen en jongeren nodig hebben om goed te kunnen leren en functioneren op school.

De vaardigheden die kinderen en jongeren nodig hebben om goed te kunnen leren en functioneren op school. Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, autisme (ASS) en DCD kunnen moeilijkheden ondervinden met schoolse vaardigheden, maar ook kinderen zonder een ontwikkelingsstoornis kunnen moeilijkheden ondervinden of extra oefening nodig hebben.

 

Kinderen en jongeren leren gedurende de dag heel wat schoolse vaardigheden die ze ook in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Het is dus van enorm belang dat het kind en de jongere de vaardigheden beheersen en deze leren gebruiken in nieuwe situaties. Het kan dus gaan om effectief schoolse vaardigheden of om vaardigheden om de schoolse vaardigheden te organiseren en plannen.

 

ErgoTina kan jouw kind ook ondersteunen bij schoolse vaardigheden. Hierbij kan indien gewenst contact opgenomen worden met de school om eenzelfde strategie aan te leren zodat er geen verwarring ontstaan, Denk bijvoorbeeld aan spellings- of reken regels, schrijfmethode, aanpassingen, hulpkaarten, hulpmiddelen of stappenplannen die ook in de klas gebruikt kunnen worden.

 

Enkele schoolse vaardigheden 

 • Automatiseren van schoolse vaardigheden zoals spelling, rekenen, schrijven, maaltafels,..

 • Voorbereidende schrijfvaardigheden en schrijfvaardigheden (zie ook rubriek schrijfvaardigheden)

 • Voorbereidende rekenvaardigheden en reken vaardigheden

  • In de kleuterklas en lagere school​

 • Werken met lat, passer, geodriehoek

 • Ruimtelijke inzicht (zie rubriek cognitieve vaardigheden)

 • Tekenen, scheuren, plakken, knippen

 • Lateralisatie (zie rubriek lateralisatie)

 • Plannen en organiseren van schoolse activiteiten, huiswerk, toetsen

 • Leren gebruik maken van zelfinstructiefulpmiddelen (om zelfstandig te kunnen werken)

 • Bevorderen van zelfstandig werken in de klas en thuis

 • Opdrachten begrijpen en uitvoeren

 • Precies en netjes te werk gaan

 • Structuur bij opdrachten

 • Structuur in schoolboeken

 • Aandacht en concentratie

 • Executieve functies (zie rubriek cognitieve functies)

 ​

Hoe gaan we te werk?

Bij het aanleren of verbeteren van schoolse vaardigheden wordt er tijdens therapie gewerkt aan de hand van de CO-OP methode (Cognitieve Orientation to Daily Occupational Perfocmance) en/of de NTT methode. 

 

A. CO-OP (Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance)

= Een methode om nieuwe vaardigheden aan te leren en om moeilijkheden bij bestaande vaardigheden op te lossen, waarbij er gebruik gemaakt wordt van het probleemoplossend vermogen van het kind.

 

Het kind: is actief bezig met het oplossen van problemen. Het kind stelt elke vraag hardop en op elke vraag moet hij/zij een oplossing bedenken.

De ergotherapeut: geeft het kind feedback en stelt vragen om bij dit oplossen te helpen.  

 

 1. Het kind begeleidt zichzelf bij het oplossen van een probleem door hardop te praten.

 2. Meichenbaum probleemoplossende structuur: GOAL-PLAN-DO-CHECK =Een zelfinstructiemethode om zelfstandig te leren werken.

 

 1. Het kind kiest mee de doelstellingen

 2. Het kind is gemotiveerd om een nieuwe taak te leren

 3. De methode wordt thuis toegepast

 

Doelen van de CO-OP strategie:

 1. Het leren van vaardigheden of het verbeteren van vaardigheden.

 2. Het ontwikkelen van een cognitieve strategie (probleemoplossende strategie)

 3. Generalisatie en transfer àkunnen toepassen in meerdere situaties

 

B. NTT (Neuromotor Task Training)

=Een taakgerichte methode waarbij tijdens de behandeling verschillende taken geleerd of verbetert worden. Het beter kunnen uitvoeren van een motorische vaardigheid die voor het kind en zijn omgeving van betekenis zijn in het dagelijks leven.

 

Doel NTT Training: Het kind kan de geleerde vaardigheden ook toepassen in een andere omgeving of onder andere taakeisen.

 

De keuze van de taak is afhankelijk van:

-De behoefte van het kind en ouders

-De verwachtingen van het kind en ouders

-De mogelijkheden van het kind en ouders

 

De Ergotherapeut kijkt naar:

-De sterke en minder sterke punten bij het uitvoeren van de taak.

-In welke fase en in welke onderliggend proces het probleem ligt.

Samenwerking met school, andere therapeuten of dergelijke

Indien gewenst werk ik samen met de school, andere therapeuten of dergelijke om onder andere de mogelijkheden en moeilijkheden te bespreken, advies te geven om meer leerkansen te bieden, educatie over de moeilijkheden bij het kind, regelmatige opvolging/overleggen, bereikbaar om vragen te stellen enzovoort. Ik vind een goede samenwerking met alle partijen indien gewenst erg belangrijk om optimale leerkansen te creëren voor het kind en het welzijn van het kind te verbeteren. 

Wat verstaan we onder schoolse vaardigheden?
autisme Therapie

Schoolse vaardigheden - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page